Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

Annual Meeting
Official Journal

Directors&Auditors

Update: June 29, 2018

Membership

  Name
President Masakazu Yamamoto
Directors Masato Nagino
Tetsuo Ohta
Norihiro Kokudo
Hiroki Yamaue
Go Wakabayashi
Yasuyuki Suzuki
Masahiro Yoshida
Yasutsugu Takada
Toshio Nakagohri
Takehito Otsubo
Akihiko Horiguti
Minoru Tanabe
Itaru Endo
Michiaki Unno
Hideki Ohdan
Satoshi Hirano
Masafumi Nakamura
Keiji Sano
Susumu Eguchi
Hiroaki Nagano
Ken Shirabe
Masayuki Otsuka
Masayuki Sho
Auditors Tomoo Kosuge
Katsuhiko Yanaga

Membership

PAGE TOP